Desenvolupament

Pots obtenir el codi i contribuir en el desenvolupament de Cloudy enregistrant-te en la pàgina de Github del projecte:

https://github.com/Clommunity/

(També accessible (redirecció) a través de: http://dev.cloudy.community)


 


Com compilar Cloudy

Per a compilar Cloudy es necessiten paquets de software addicionals en la teva màquina, per tal de poder descarregar el codi del repositori, generar els binaris, manipular les imatges ISO, etc.

1. Descarregar els paquets necessaris (exemple amb l'eina apt dels sistemes basats en Debian):

sudo apt-get install build-essential live-build imagemagick curl debootstrap git unzip 

2. Descarregar el constructor LBmake (Live-Build Make) per a generar la imatge:

git clone https://github.com/Clommunity/lbmake

3. Compilar i generar la imatge ISO (i el Linux Container):

  • Anar al directori on s'ha baixat el codi de LBmake i compilar utilitzant l'eina de Linux make:
cd lbmake
sudo make

4. Un cop la imatge ha estat creada pots provar-la fàcilment virtualitzada amb QEMU.

  • Tens que generar una imatge de disc i utilitzar la ISO com a live CD per a la instal·lació:
qemu-img create -f qcow2 disk.qcow2 4G
qemu-system-i386 -enable-kvm -cdrom cloudy.iso -hda disk.qcow2

NOTA: si tens una màquina recent, afegint l'opció '-enable-kvm' aprofitarà la virtualització per hardware, el que resultarà en un augment del rendiment.

Linux container

Opcionalment, apart de la imatge ISO, podeu crear un Linux container amb la següent comanda:

sudo make container

NOTA: abans de generar el Linux container haureu d'haver creat primer la imatge ISO. En cas contrari, l'anterior comanda generarà la ISO primer i després el container.